Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Geldigheid van deze voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten door RAADHUIS voor creatieve communicatie b.v., gevestigd te Oudorp, hierna te noemen RAADHUIS, aangegaan.

1.2 De opdracht of reservering van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden van RAADHUIS.

1.3 Bijzondere van RAADHUIS haar voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4 In de voorwaarden wordt onder goederen verstaan alle goederen en diensten die ten aanzien van door RAADHUIS uitgevoerde werkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 2 – Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en gebaseerd op de bij eventuele aanvragen verstrekte gegevens, tekeningen, teksten enz. Deze worden pas bindend na ondertekening van het contract.

Alle bij de aanbieding verstrekte tekenin­gen en gegevens, zoals maten, gewichten, vermogens en hoeveelheden, zijn zo nauwkeu­rig mogelijk. Deze opgaven zijn slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd, details behoeven niet te worden verstrekt.

2.2 Overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en aanvullingen van deze overeen­komsten worden eerst door RAADHUIS haar schriftelijke bevestiging bindend.

RAADHUIS aanvaardt bij aanbieding echter geen verantwoordelijkheid voor een door of namens de opdrachtgever door derden uitgewerkt ontwerp, noch voor de eventueel bij dit ontwerp gegeven specificatie van materialen.

Artikel 3 – Overeenkomst

3.1 De overeenkomst tot uitvoering van werkzaamheden wordt bindend voor RAADHUIS door haar schriftelijke bevestiging. Elke met RAADHUIS aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaar­de dat haar van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te harer beoorde­ling. Opdrachtgever zal toestaan dat RAADHUIS zonodig informatie betreffende hem opvraagt.

3.2 De opdrachtgever is gehouden de onder de overeenkomst vallende goederen slechts voor het afgesproken doel te gebruiken, indien de opdrachtgever de goederen voor een ander doel gebruikt is RAADHUIS gerechtigd om een navordering in te stellen volgens de geldende tarieven van RAADHUIS.

3.3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur, gewicht enz., alsmede gegevens in brochures door RAADHUIS bij de aanbieding verstrekt, zijn voor haar niet bindend en worden te goede trouw gegeven.

3.4 Indien geen overeenkomst tussen opdrachtgever en RAADHUIS tot stand komt voor de uitvoering van de werkzaamheden, is de opdrachtgever gehouden het ontwerp en alle andere door RAADHUIS ter beschikking gestelde middelen binnen 30 dagen te retourneren.

Worden de ter beschikking gestelde middelen niet binnen 30 dagen geretourneerd dan heeft RAADHUIS het recht om de opdracht­ge­ver van rechtswege in gebreke te stellen en een boete te vorderen van € 5000,-.

Artikel 4 – Afspraken

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van RAADHUIS binden de laatste niet, voor zover ze door RAADHUIS niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 5 – Prijzen

Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Wijzigingen in de gesloten overeenkomst worden berekend tegen de dan geldende prijzen.

Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelas­ting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandighe­den, kunnen deze worden doorberekend. Indien de prijsfluctuatie meer dan 2% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

Artikel 6 – Kwantiteit

6.1 RAADHUIS heeft, in geval van levering van drukwerk, het recht 10% meer of minder drukwerk te leveren dan is overeengekomen, met dien verstande dat de opdrachtgever verplicht is 10% meer of minder te ontvangen c.q. te betalen, tenzij anders overeengekomen.

6.2 RAADHUIS heeft het recht de overeenkomst in deelleveringen na te komen. Elke gedeeltelijke levering kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeen­komstig het bepaalde in art. “Betaling”.

6.3 Ten aanzien van kwantiteiten zijn tevens de bepalingen van de Algemene Voorwaarden van de Grafische Industrie van toepassing.

Artikel 7 – Productiemiddelen

Films en digitale bestanden welke gebruikt zijn om tot de uiteindelijke goederen te komen, blijven, tenzij deze door de opdrachtgever zijn verstrekt, eigendom van RAADHUIS. RAADHUIS is niet verplicht deze te bewaren.

Artikel 8 – Leveringsc.q. opleveringstermijnen

8.1 Opgegeven (op)leveringstermijnen gelden bij benadering. De (op)leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor RAADHUIS zijn de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.

8.2 Indien een bepaalde datum van levering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt welke RAADHUIS niet kan worden aangerekend, zoals staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden zoals in artikel “Overmacht” geregeld.

8.3 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de (op)leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschik­king opgeslagen.

8.4 Indien RAADHUIS niet in staat is tijdig haar verplichtingen na te komen, zal RAADHUIS aan de opdracht­ge­ver daarvan onverwijld mededeling doen onder opgave van de te verwachten periode, waarmede de genoemde (op)leveringstermijn zal worden overschreden.

Artikel 9 – Afwerking

9.1 Geringe afwijkingen bij kleurendruk, in kwaliteit, lettertype, kleur, dikte enz. geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen.

9.2 Teksten en/of instructies van een opdrachtgever worden verwerkt naar aangegeven kopie of schriftelijke opdracht.

9.3 Voor papier zijn binnen de overeenkomst genoemde grenzen afwijkingen in het gramge­wicht per vierkante meter naar boven en naar beneden toelaatbaar.

Artikel 10 – Annuleren

10.1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door RAADHUIS reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Opdrachtge­ver zal eveneens aan RAADHUIS als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeenge­ko­men prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht RAADHUIS te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van goederen.

10.2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt RAADHUIS zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11 – Wijziging van de opdracht

11.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook (dus ook in de tekst, in de wijze van zetten, in de bewerking of plaatsing van clichés of fotolitho’s, enz.), welke schrifte­lijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorza­ken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

11.2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigin­gen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan RAADHUIS ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerleg­ging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

11.3 Wijzigingen door de opdrachtgever in de definitieve vorm aangebracht, kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door RAADHUIS buiten haar verant­woor­delijkheid wordt overschreden.

Artikel 12 – Meerwerk

12.1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Meerwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.

12.2 Door RAADHUIS te maken kosten, verband houdende met de te vervaardigen opdracht, welke hun oorzaak vinden buiten haar schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 13 – Uitbesteding werk aan derden

Opdrachtgever machtigt RAADHUIS om de opdracht door een door haar aan te wijzen derde, op een door haar gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 14 – Vervoer

De verzending geschiedt op de wijze als door RAADHUIS aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals o.a. door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 15 – Reclame

15.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, RAADHUIS terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.

15.2 Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen, of bij een korte opdracht zoals adverten­ties e.d. binnen 24 uur, na de dag van de levering c.q. oplevering RAADHUIS wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

15.3 RAADHUIS dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeen­stemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden onderte­kend.

15.4 Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelij­ke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

15.5 Indien de reclame naar het oordeel van RAADHUIS c.q. de onafhankelijk deskundige juist is, zal RAADHUIS hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand. RAADHUIS is niet tot verdere schadeof kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid

16.1 RAADHUIS is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;

b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.

c. Fouten en/of gebreken in een ontwerp die door de opdrachtgever bij goedkeuring van het desbetreffende ontwerp niet zijn geconstateerd.

16.2 RAADHUIS zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijfs en/of gevolgschade van een opdracht­gever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

16.3 De opdrachtgever vrijwaart RAADHUIS voor alle aanspraken van derden terzake van inbreuken op hun octrooi, merkof auteursrecht, onrechtmatige daad of wanprestatie, voortvloeiende uit de door de wederpartij opgedragen werkzaamheden.

16.4 RAADHUIS aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor het door derden, werkzaam voor maar niet in dienst van RAADHUIS, geleverde product of verrichte werkzaamheden, of de tijdige oplevering hiervan.

Artikel 17 – Overmacht

Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemme­ring door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakin­gen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de goederen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar RAADHUIS of de opdracht­gever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van RAADHUIS, ex-en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van RAADHUIS, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheids­maatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor RAADHUIS overmacht op, die haar ontheffen van haar verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdracht­gever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

RAADHUIS is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te harer eigen beoorde­ling, om of de koopovereen­komst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Artikel 18 – Eigendomsvoorbehoud

18.1 Zolang RAADHUIS geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van RAADHUIS.

18.2 RAADHUIS heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot haar te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.

18.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 19 – Intellectuele eigendomsrechten

19.1 Op alle door RAADHUIS verstrekte ontwerpen, broncode, afbeeldingen, tekeningen, modellen, teksten, tekstvoor­stellen enz. behoudt RAADHUIS alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvou­diging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met RAADHUIS haar uitdrukkelijke schriftelij­ke toestemming. De ontwer­pen, broncode, afbeeldingen, tekeningen, modellen, teksten, tekstvoor­stellen enz. blijven RAADHUIS haar onver­vreemdbaar eigendom en dienen op haar eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.

19.2 Het in lid 1 van dit artikel genoemde mag door de opdrachtgever alleen gebruikt worden voor het overeengeko­men doel. RAADHUIS is gerechtigd een navordering in te stellen indien de opdracht­gever de bedoelde goederen voor een ander doel gaat of wil gebruiken of door derden laat gebruiken.

Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5000,- onverminderd RAADHUIS haar recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoe­ding.

19.3 Van een door RAADHUIS verstrekt stuk, mag zonder vorenbedoelde toestemming van RAADHUIS geen gebruik worden gemaakt buiten Nederland.

19.4 Aanvullingen op een geleverd stuk, dan wel gebruik in een andere dan overeengekomen bestemming, dan wel gebruik van delen van het stuk, kan uitsluitend geschieden na schriftelijke toestemming van RAADHUIS.

19.5 RAADHUIS is gerechtigd haar stukken te signeren c.q. haar naam te (doen) vermelden op drukwerken, advertenties, in het colofon, op een titelrol of anderszins, mits op gebruikelijke wijze.

19.6 RAADHUIS is gerechtigd haar stukken te gebruiken ten behoeve van haar eigen promotie en/of publiciteit.

19.7 RAADHUIS behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 20 – Wanprestatie en ontbinding

20.1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds ingebreke zijn zonder dat dus enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal RAADHUIS ingeval van wanprestatie ook het recht hebben de gesloten overeen­komst op te schorten, of deze geheel, of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te harer keuze.

20.2 De in lid 1 van dit artikel vermelde rechten heeft RAADHUIS eveneens, indien de opdrachtge­ver in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die RAADHUIS op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 21 – Adviezen e.d.

21.1 Het is niet toegestaan bij de aanvaarding van enig werk gebruik te maken van RAADHUIS haar adviezen, teksten, ontwerpen en tekeningen, behoudens dan, wanneer met hem overeenstem­ming daarover is bereikt, of het werk door haar wordt uitgevoerd. Ontwerpen, illustraties en teksten blijven eigendom van RAADHUIS.

21.2 Als RAADHUIS opdrachten heeft aanvaard, die redelijkerwijs gebaseerd zijn op aan haar verstrekte tekeningen, berekeningen en aanwijzingen of andere gegevens, geschiedt deze aanvaarding steeds onder de voorwaarde dat de door RAADHUIS te verrichten werkzaamheden dien overeenkomstig kunnen worden uitgevoerd.

Artikel 22 – Aanbetaling

RAADHUIS is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen, tenzij anders overeengekomen. Indien door wanprestatie van RAADHUIS de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 23 – Betaling

23.1 Indien betaling in termijnen is overeengekomen dienen deze telkens plaats te vinden 14 dagen na de dag waarop RAADHUIS de desbetreffende termijnfactuur aan de opdrachtgever heeft toegezonden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

23.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de nota, tenzij schrifte­lijk anders is overeengekomen.

23.3 RAADHUIS is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door haar is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de factuurdatum met een minimum van € 15,- per factuur.

23.4 RAADHUIS is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechts­deurwaarder en incassobureau.

23.5 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 35,-. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.

23.6 Uit het enkele feit dat RAADHUIS haar heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 24 – Geschillen

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen geslo­ten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigings­plaats van RAADHUIS, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voorzover de Burgerlij­ke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.